พันธุกรรม

ลักษณะทางพันธุกรรม
1. พันธุกรรมคือ ลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่ถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง การแปรผันทางพันธุกรรมมี 2 ประเภท คือ 
1.
การแปรผันแบบไม่ต่อเนื่อง คือ การแปรผันทางพันธุกรรมที่สามารถแบ่งแยกได้อย่างชัดเจน เช่น ลักษณะการมีลักยิ้ม ลักษณะการห่อลิ้น เป็นต้น 
2.
การแปรผันแบบต่อเนื่อง คือ การแปรผันทางพันธุกรรมที่ลักษณะไม่สามารถแบ่งได้อย่างชัดเจน อาจมีสิ่งแวดล้อมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เช่น ความสูง สีผิว สติปัญญา เป็นต้น 
2.
พันธุกรรมหรือกรรมพันธุ์ (Heredity) หมายถึง การถ่ายทอดลักษณะต่างๆ ของสิ่งมีชีวิตจากรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่ง หรือ จากบรรพบุรุษไปสู่ลูกหลาน