ความดันอากาศและแรงพยุงตัว

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
                   4.1         ป.5/2         ทดลองและอธิบายความดันอากาศ
                                      ป.5/3         ทดลองและอธิบายความดันของของเหลว
                                      ป.5/4         ทดลองและอธิบายแรงพยุงของของเหลว การลอยตัว และการจมของวัตถุ
                   ว 8.1         ป.5/1         ตั้งคำถามเกี่ยวกับประเด็น หรือเรื่อง หรือสถานการณ์ที่จะศึกษาตามที่
                                                         กำหนดให้และตามความสนใจ
                                      ป.5/2         วางแผนการสังเกต เสนอการสำรวจตรวจสอบ หรือศึกษาค้นคว้าและ
                                                         คาดการณ์สิ่งที่จะพบจากการสำรวจตรวจสอบ
                                      ป.5/3         เลือกอุปกรณ์ที่ถูกต้องเหมาะสมในการสำรวจตรวจสอบให้ได้ข้อมูลที่
                                                         เชื่อถือได้
                                      .5/4         บันทึกข้อมูลในเชิงปริมาณและคุณภาพ และตรวจสอบผลกับสิ่งที่
                                                         คาดการณ์ไว้ นำเสนอผลและข้อสรุป
                                      ป.5/5         สร้างคำถามใหม่เพื่อการสำรวจตรวจสอบต่อไป
                                      ป.5/6         แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ อธิบายและสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้
                                      ป.5/7         บันทึกและอธิบายผลการสำรวจตรวจสอบตามความเป็นจริง มีการอ้างอิง
                                      ป.5/8         นำเสนอ จัดแสดงผลงาน โดยอธิบายด้วยวาจา หรือเขียนอธิบายแสดง
                                                         กระบวนการและผลของงานให้ผู้อื่นเข้าใจ
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
                        1)   อากาศมีแรงกระทำต่อวัตถุ แรงที่อากาศกระทำตั้งฉากต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ เรียกว่า
                                       ความดันอากาศ
                         2)   ของเหลวมีแรงกระทำต่อวัตถุทุกทิศทาง แรงที่ของเหลวกระทำตั้งฉากต่อหนึ่งหน่วย
                                      พื้นที่ เรียกว่า ความดันของของเหลว ซึ่งมีความสัมพันธ์กับความลึก                             
                         3)   ของเหลวมีแรงพยุงกระทำต่อวัตถุที่ลอยตัวหรือจมในของเหลว การจมหรือลอยตัว
                                 ของวัตถุขึ้นอยู่กับน้ำหนักของวัตถุและแรงพยุงของของเหลวนั้น
แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8  ความดันอากาศและแรงพยุง
................................................................
คำชี้แจง  :  ให้นักเรียน û  ทับตัวอักษรหน้าข้อความที่เป็นคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
      1.   แรงที่อากาศกระทำตั้งฉากต่อ 1 หน่วยพื้นที่ของพื้นที่ผิวของวัตถุ เรียกว่าอะไร
                ก.   แรงเสียดทาน                                                               ข.   ความดันอากาศ
                ค.   ความดันของของเหลว                                               ง.   แรงพยุงตัวของของเหลว
      2.   ถ้าเราปีนเขาสูงๆ ความดันอากาศจะเป็นอย่างไร
                ก.   ปกติ                                ข.   ลดลง                              ค.   เพิ่มขึ้น                          ง.   ไม่แน่นอน
      3.   แรงที่อากาศกระทำต่อวัตถุ มีความสัมพันธ์กับพื้นที่ผิวของวัตถุอย่างไร
              ก.   วัตถุมีพื้นที่ผิวมาก แรงที่อากาศกระทำต่อวัตถุก็จะมีค่ามาก                                                              
              ข.   วัตถุมีพื้นที่ผิวน้อย แรงที่อากาศกระทำต่อวัตถุก็จะมีค่าน้อย
              ค.   วัตถุมีพื้นที่ผิวน้อย แรงที่อากาศกระทำต่อวัตถุก็จะมีค่ามาก                                                             
              ง.    ถูกทั้งข้อ ก. และข้อ ข.
      4.   เรานำความรู้เรื่อง ความดันอากาศ มาใช้ประโยชน์อย่างไร
                ก.   ทำกระถางแขวน         ข.   ทำกระดาษลื่น              ค.   ทำหลอดดูดยา              ง.   ทำรถลากเลื่อน
      5.   ความดันของของเหลวต่างชนิดกัน มีค่าต่างกันขึ้นอยู่กับสิ่งใดของของเหลวชนิดนั้น
                ก.   แรงเสียดทาน               ข.   ความหนาแน่น            ค.   ความดันอากาศ            ง.   แรงพยุงของของเหลว
      6.   แรงดันของน้ำสัมพันธ์กับความลึกของน้ำอย่างไร
                ก.   ระดับน้ำตื้น แรงดันน้ำมาก                      ข.   ระดับน้ำตื้น แรงดันน้ำน้อย
                ค.   ระดับน้ำลึก แรงดันน้ำน้อย                      ง.   ระดับน้ำลึก แรงดันน้ำปานกลาง
      7.   ประโยชน์ของความดันของของเหลวคือ ข้อใด
                ก.   สร้างเรือ                        ข.   สร้างเขื่อน    ค.   สร้างแพยาง                  ง.   สร้างสระว่ายน้ำ
      8.   เพราะเหตุใด เรือที่ทำจากโลหะจึงสามารถลอยน้ำได้
              ก.   น้ำหนักของเรือมีค่าเท่ากับแรงพยุงตัวของน้ำ      ข.   น้ำหนักของเรือมีค่ามากกว่าแรงพยุงตัวของน้ำ
                ค.   แรงพยุงตัวของน้ำมีค่าน้อยกว่าน้ำหนักของเรือ   ง.   แรงพยุงตัวของน้ำมีค่ามากกว่าน้ำหนักของเรือ
      9.   สิ่งใดมีผลต่อการลอยน้ำหรือการจมน้ำของวัตถุ
                ก.   แรงพยุงตัวของของเหลว                                           ข.   น้ำหนักของวัตถุ
                ค.   ความลึกของน้ำ                                                            ง.   ข้อ ก. และข้อ ข.
    10.   เรานำความรู้เรื่อง แรงพยุงตัวของของเหลว มาใช้ประโยชน์อย่างไร
                ก.   ประดิษฐ์เสื้อชูชีพ                                                       ข.   ประดิษฐ์ระหัดวิดน้ำ
               ค.   ประดิษฐ์รองเท้ากันลื่น                                              ง.   ประดิษฐ์กระบอกยาฉีดยุง
                                                   ................................................................