ชีวิตพืช

พืช

สาระการเรียนรู้
           สาระการเรียนรู้แกนกลาง
                        1)   ดอกโดยทั่วไปประกอบด้วย กลีบเลี้ยง กลีบดอก เกสรเพศผู้ และเกสรเพศเมีย
                                2)   ส่วนประกอบของดอกที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์ ได้แก่ เกสรเพศเมีย
                                       ประกอบด้วย รังไข่ ออวุล และเกสรเพศผู้ ประกอบด้วย อับเรณู และละอองเรณู

                                3)   พืชดอกมีการสืบพันธุ์ทั้งแบบอาศัยเพศ และการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ

                              

  4)   การขยายพันธุ์พืชเพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพของพืช ทำได้หลายวิธีโดยการเพาะเมล็ด
            การปักชำ การตอนกิ่ง การติดตา การทาบกิ่ง การเสียบยอด และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

                                5)   พืชดอกเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่จะออกดอก ดอกที่ได้รับการผสมพันธุ์กลายเป็นผล ผลมี
                                       เมล็ด ซึ่งสามารถงอกเป็นต้นพืชต้นใหม่หมุนเวียนเป็นวัฏจักร