ความหลากหลายของพืช


ความหลากหลายของพืช

                    สาระการเรียนรู้แกนกลาง
                        1)   พืชแบ่งออกเป็นสองประเภท คือ พืชดอกกับพืชไม่มีดอก
                           2)   พืชดอกแบ่งออกเป็น พืชใบเลี้ยงเดี่ยวกับพืชใบเลี้ยงคู่ โดยสังเกตจากราก ลำต้น และใบ

พืชดอก
พืชไร้ดอก
พืชใบเลี้ยงเดดียว กับพืชใบเลี้ยงคู่