สมบัติของวัสดุกับการนำไปใช้

สมบัติของวัสดุกับการนำไปใช้

                  สาระการเรียนรู้แกนกลาง
                        1)   ความยืดหยุ่น ความแข็ง ความเหนียว การนำความร้อน การนำไฟฟ้า และความหนาแน่น
                                       เป็นสมบัติต่างๆ ของวัสดุ ซึ่งวัสดุต่างชนิดกันจะมีสมบัติบางประการแตกต่างกัน
                          2)   ในชีวิตประจำวันมีการนำวัสดุต่างๆ มาใช้ทำสิ่งของเครื่องใช้ตามสมบัติของวัสดุแบบทดสอบก่อน-หลังเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6  สมบัติของวัสดุ
................................................................
คำชี้แจง  :  ให้นักเรียนกากบาทอักษรหน้าข้อความที่เป็นคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียวลงในกระดาษคำตอ
      1.   วัสดุประเภทใด มีความแข็ง เป็นตัวนำไฟฟ้าและเป็นตัวนำความร้อนที่ดี
                ก.   โลหะ                             ข.   อโลหะ                          ค.   เซรามิก                          ง.   พอลิเมอร์
      2.   เซรามิกเป็นวัสดุที่มีสมบัติแบบใด
                ก.   มีความแข็งและมีความเหนียวสูง                            ข.   มีความแข็ง แต่เปราะ
                ค.   ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน                                  ง.   มีน้ำหนักเบา ทำให้มีสีสันได้ง่าย
      3.   วัสดุเมื่อถูกแรงกระทำ เช่น ดึง บีบ หรือกระแทก ทำให้วัสดุเปลี่ยนขนาดหรือเปลี่ยนรูปทรงแสดงว่าวัสดุนั้น 
            มีสมบัติอะไร
              ก.   ความแข็ง                      ข.   ความเหนียว                 ค.   ความหนาแน่น            ง.   ความยืดหยุ่น
      4.   วัสดุจำพวกยาง นิยมนำมาทำอะไร
                ก.   ลูกโป่ง                           ข.   ไม้บรรทัด                     ค.   ช้อน                               ง.   หม้อ
      5.   เครื่องประดับ เช่น สร้อย แหวน กำไล ทำด้วยวัสดุชนิดใด
                ก.   ยางและพลาสติก         ข.   แก้วและกระเบื้อง       ค.   ทองคำและเงิน            ง.   ไม้และเหล็ก
      6.   อะลูมิเนียมและสแตนเลส นิยมนำมาผลิตอะไร
               ก.   เครื่องประดับ                ข.   อุปกรณ์ในครัวเรือน       ค.   อุปกรณ์ไฟฟ้า    ง.   ของเล่นสำหรับเด็ก
      7.   ช้อนชนิดใด นำความร้อนได้ดีที่สุด
                ก.   ช้อนไม้                     ข.   ช้อนกระเบื้อง                   ค.   ช้อนพลาสติก             ง.   ช้อนโลหะ
      8.   วัสดุชนิดใด เป็นตัวนำไฟฟ้า
                ก.   ยาง เชือก                  ข.   ตะปู ผ้า                               ค.   เงิน ทองแดง               ง.   เส้นลวด กระดาษ
      9.   เพราะเหตุใด เรานิยมใช้พลาสติกห่อหุ้มเครื่องใช้ไฟฟ้า
                ก.   เป็นฉนวนปลอดภัย                                                      ข.   ดูเรียบง่าย สวยงาม
                ค.   มีความเหนียวสูง                                                           ง.   คงทน แข็งแรง
      10.  ถ้านักเรียนจะทำเสื้อกันฝนใช้เอง นักเรียนจะเลือกวัสดุชนิดใด
                ก.   ถุงพลาสติก                                                                    ข.   หนังสือพิมพ์
                ค.   เสื้อผ้าเก่า                                                                        ง.   แผ่นไม้บางๆ
…………………………………………………