แรงลัพธ์

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
4.1         ป.5/1         ทดลองและอธิบายการหาแรงลัพธ์ของแรงสองแรง ซึ่งอยู่ในแนวเดียวกัน
                                    ที่กระทำต่อวัตถุ
ว 8.1         ป.5/1         ตั้งคำถามเกี่ยวกับประเด็น หรือเรื่อง หรือสถานการณ์ที่จะศึกษาตามที่
                                     กำหนดให้และตามความสนใจ
                  ป.5/2         วางแผนการสังเกต เสนอการสำรวจตรวจสอบ หรือศึกษาค้นคว้าและ
                                    คาดการณ์สิ่งที่จะพบจากการสำรวจตรวจสอบ
                 ป.5/3         เลือกอุปกรณ์ที่ถูกต้องเหมาะสมในการสำรวจตรวจสอบให้ได้ข้อมูลที่
                                    เชื่อถือได้
              .5/4         บันทึกข้อมูลในเชิงปริมาณและคุณภาพ และตรวจสอบผลกับสิ่งที่
                                 คาดการณ์ไว้ นำเสนอผลและข้อสรุป
             ป.5/5         สร้างคำถามใหม่เพื่อการสำรวจตรวจสอบต่อไป
               ป.5/6         แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ อธิบายและสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้
             ป.5/7         บันทึกและอธิบายผลการสำรวจตรวจสอบตามความเป็นจริง มีการอ้างอิง
             ป.5/8         นำเสนอ จัดแสดงผลงาน โดยอธิบายด้วยวาจา หรือเขียนอธิบายแสดง
                                                         กระบวนการและผลของงานให้ผู้อื่นเข้าใจ
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
                        -   แรงลัพธ์ของแรงสองแรงที่กระทำต่อวัตถุ โดยแรงทั้งสองอยู่ในแนวเดียวกันเท่ากับ
                                     ผลรวมของแรงทั้งสองนั้น
                     แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน                                                                                                         
                    หน่วยการเรียนรู้ที่ แรงลัพธ์
          ........................................................................
คำชี้แจง  :  ให้นักเรียน û  ทับตัวอักษรหน้าข้อความที่เป็นคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
      1.   แรงที่เกิดจากการรวมหรือการหักล้างกันของแรง เรียกว่าอะไร
                ก.   แรงลัพธ์                        ข.   แรงพยุงตัว                    ค.   แรงโน้มถ่วง                 ง.   แรงเสียดทาน
      2.   แรงสองแรงที่มีทิศทางเดียวกัน จะมีแรงลัพธ์กี่แรง
                ก.   1 แรง                             ข.   2 แรง                             ค.   3 แรง                             ง.   4 แรง
      3.   แรงมีหน่วยเป็นอะไร
              ก.   ฟุต                                  ข.   เมตร                               ค.   นิวตัน                            ง.   เซนติเมตร
      4.   ข้อใดเป็นประโยชน์ของแรงลัพธ์
                ก.   ทำลูกดอกยาง               ข.   ทำระหัดวิดน้ำ              ค.   ทำสุนัขลากเลื่อน         ง.   ทำที่ใส่รองเท้าสเก็ต
      5.   การเคลื่อนย้ายสิ่งของที่มีน้ำหนักมาก ต้องอาศัยแรงอะไร
                ก.   แรงลัพธ์                        ข.   แรงดึงดูด                      ค.   แรงต้านทาน                                ง.   แรงดันอากาศ
      6.   ในการเล่นชักเย่อ ถ้าผู้เล่นทั้ง 2 ฝ่าย เท่ากันแรงที่ได้จะมีค่ากี่นิวตัน
                ก.   0 นิวตัน                         ข.    1 นิวตัน                       ค.   2 นิวตัน                         ง.     3 นิวตัน
      7.   ถ้าให้วัว 2 ตัว เทียมเกวียน จะเกิดแรงลัพธ์กี่แรง
                ก.   1 แรง                             ข.   2 แรง                             ค.   3 แรง                             ง.   4 แรง
      8.   ข้อใด จะเกิดขนาดของแรงลัพธ์มากที่สุด
                ก.   เด็ก 2 คน ช่วยกันเข็นลัง                                           ข.   เด็ก 3 คน ช่วยกันเข็นลัง
                ค.   เด็ก 5 คน ช่วยกันเข็นลัง                                           ง.   เด็ก 7 คน ช่วยกันเข็นลัง
      9.   การออกแรงกระทำต่อวัตถุเพียงหนึ่งแรง วัตถุเคลื่อนที่ไปทางใด
                ก.   ทิศทางตรงกันข้ามกับแรง                                         ข.   ทิศทางเดียวกับแรง
                ค.   ทิศทางสวนกับแรง                                                     ง.   ทิศทางใดก็ได้
   10.   ถ้ามีแรงกระทำต่อวัตถุในทิศทางตรงกันข้าม โดยค่าของแรงเท่ากัน จะเกิดผลอย่างไร
                ก.   วัตถุเคลื่อนที่ไปทางซ้าย                                             ข.   วัตถุเคลื่อนที่ไปทางขวา
                ค.   วัตถุไม่เคลื่อนที่                                                           ง.   สรุปไม่ได้

                            ..................................................................................................................